Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Regulamin Bonów Podarunkowych

REGULAMIN BONÓW PODARUNKOWYCH WYDAWANYCH I REALIZOWANYCH W SKLEPACH STACJONARNYCH NALEŻĄCYCH DO LAGUNA SP. Z O.O.


I. INFORMACJE WSTĘPNE
Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki wydawania, zasady oraz sposób korzystania z Bonów Podarunkowych.


II. DEFINICJE

1. Bon Podarunkowy -
 bon wydany na okaziciela w formie papierowego Bonu Podarunkowego, sprzedawany przez Laguna Sp. z o.o. w należących do spółki Sklepach stacjonarnych, uprawniający jego Posiadacza do dokonywania płatności za towary oferowane do sprzedaży przez Laguna Sp. z o.o. w Sklepach stacjonarnych.
2. Nabywca - osoba fizyczna dokonująca zakupu Bonu Podarunkowego w Sklepie stacjonarnym należącym do Laguna Sp. z o.o.
3. Posiadacz - osoba realizująca Bon Podarunkowy.
4. Użytkownik - Nabywca lub każdorazowy Posiadacz Bonu Podarunkowego przedstawiający go do realizacji w Salonie.
5. Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin.
6. Salon / Sklep stacjonarny – Salon Bosa oraz Sklep DobryBut - sklepy stacjonarne należące do Laguna Sp. z o.o., w których oferowane są do sprzedaży towary i Bony Podarunkowe. Sklepy mieszczą się przy AL. N.M.P. 81 w Częstochowie.
7. Towar - produkt przedstawiony do sprzedaży w Sklepie stacjonarnym mogący być przedmiotem transakcji przy użyciu Bonu Podarunkowego.
8. Wydawca - oznacza Laguna Sp. z o.o., ul. Zofii Stryjeńskiej 3, 42-217 Częstochowa, NIP: 5771749939, REGON: 150510822, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000095977.

 

III. Warunki ogólne

1.
 Wydawca oferuje do nabycia w sklepie Salon Bosa oraz Sklep DobryBut Bony Podarunkowe o wartości 50,00zł, 100,00zł, 200,00zł (ceny zawierają 23% VAT).
2. Za każdy Bon Podarunkowy Nabywca płaci odpowiednią wartość nominalną Bonu Podarunkowego.
3. Płatność za Bon Podarunkowy nie może być dokonana przy użyciu innej Karty Podarunkowej.
4. Wartość Bonów Podarunkowych oraz ich wzory opublikowane są na stronie internetowej www.buty-bosa.pl (załącznik 1).
5. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Bonu Podarunkowego.
6. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Bonu Podarunkowego i do przyjmowania płatności realizowanych przy pomocy Bonu Podarunkowego za towary nabywane przez Posiadacza.
7. Bon prezentowy może być wykorzystany wyłącznie do nabycia towarów stacjonarnie w Salon Bosa oraz Sklep DobryBut przy AL. N.M.P. 81 ; 42-217 Częstochowa.
8. Bon Podarunkowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (w całości lub w części) oraz nie podlega zwrotowi.
9. Okres ważności Bonu Podarunkowego wynosi 6 miesięcy od dnia jego sprzedaży, zgodnie z datą widniejącą na dokumencie Bonu Podarunkowego. Niewykorzystanie Bonu Podarunkowego w terminie na nim wskazanym, jest równoznaczne z utratą ważności Bonu Podarunkowego i nie stanowi podstawy do wystąpienia przez Posiadacza wobec Wydawcy z roszczeniami w tym zakresie.
10. Po upływie terminu ważności Bonu Podarunkowego niewykorzystane środki znajdujące się na danym bonie zostaną zaewidencjonowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
11. Wydanie Bonu Podarunkowego nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Dokument sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT wydawany jest w momencie nabycia towarów i zapłaty za nie Bonem Podarunkowym.
12. Do Bonów Podarunkowych nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.


IV. Realizacja Bonu Podarunkowego

1. Posiadacz Bonu Podarunkowego ma prawo do jego realizacji na następujących zasadach:
a. Bon Podarunkowy stanowi formę zapłaty za towar nabyty w Salon Bosa lub Sklep DobryBut;
b. Posiadacz Bonu Podarunkowego może wykorzystać kwotę wskazaną na Bonie Podarunkowym na towary dostępne w ofercie sklepów;
c. Posiadacz do jednej transakcji może wykorzystać kilka papierowych Bonów Podarunkowych;
d. W przypadku zakupu towaru o wartości niższej niż wartość Bonu Podarunkowego, Posiadaczowi nie przysługuje prawo otrzymania zwrotu pozostałej, niewykorzystanej kwoty;
e. W przypadku zakupu towaru o wartości wyższej niż wartość Bonu Podarunkowego, Posiadacz zobowiązany jest dopłacić różnicę odpowiednio z pomocą wybranego środka płatniczego akceptowanego przez Wydawcę;
f. Każdy Bon Podarunkowy wyposażony jest w unikatowy kod identyfikacyjny rejestrowany przez Wydawcę w chwili wydania Bonu Podarunkowego;
g. Bon Podarunkowy może być zrealizowany przez każdego Posiadacza, który go przedstawi w Salonie bez konieczności weryfikacji jego torzsamości lub uprawnień do jego realizacji;
h. Bon posiada termin ważności, po upływie którego traci ważność. Termin ważności Bonu Podarunkowego nie ulega zmianie. Po upływie terminu ważności Bonu Podarunkowego, nie można nim dokonywać płatności;
i. Nabywca i Posiadacz są zobowiązani dbać o należyty stan techniczny Bonu Podarunkowego. Wydawca nie odpowiada za zgubienie lub uszkodzenie Bonu Podarunkowego przez Nabywcę lub Posiadacza. W takich wypadkach duplikaty nie będą wydawane;
j. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy wydania towaru w zamian za Bony Podarunkowe, które są nieczytelne, zniszczone, bądź w inny sposób nasuwają wątpliwości co do ich autentyczności. W takim przypadku Bon Podarunkowy uznawany jest za nieważny, bez prawa do otrzymania Bonu Podarunkowego zastępczego.


V. Reklamacje i Zwroty

1. Wszelkie reklamacje związane z zakupem towarów przy użyciu Bonu Podarunkowego będą rozpatrywane zgodnie z procedurą reklamacyjną określoną w przepisach ustawy Kodeksu Cywilnego.
2. Bon Podarunkowy nabyty w Sklepie Stacjonarnym nie podlega zwrotowi.
3. Towary nabyte w Salonie poprzez realizację Bonu Podarunkowego nie podlegają zwrotowi.


VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYDAWCY

1. Ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Bonu Podarunkowego przechodzi na Nabywcę z chwilą wydania mu Bonu Podarunkowego.
2. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Bonu Podarunkowego niezgodnie z Regulaminem lub z przeznaczeniem Bonu Podarunkowego.
3. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za realizację Bonu Podarunkowego przez osobę nieuprawnioną (w szczególności osobę, która bezprawnie weszła w jego posiadanie), jeżeli osoba ta przedstawi Wydawcy Bon Podarunkowy w przypadku transakcji dokonywanych w Salonie, chyba że Wydawca wiedział, że spełnia świadczenie do rąk osoby nieuprawnionej.
4. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Bon Podarunkowy, który został utracony (w tym zniszczony lub skradziony) lub uszkodzona po jej wydaniu Nabywcy, z przyczyn nie leżących po stronie Wydawcy.


VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie 13.12.2023 r. i obowiązuje w odniesieniu do Bonów Podarunkowych wydanych w i po tej dacie. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty ich wprowadzenia, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu w Sklepie Stacjonarnym i na stronie internetowej www.buty-bosa.pl z tym zastrzeżeniem, że zmiana taka nie będzie dotyczyła Bonów Podarunkowych wydanych przed dniem wejścia w życie zmiany Regulaminu.
2. Wydawca zastrzega sobie prawo zakończenia programu Bonów Podarunkowych w każdym czasie bez podania przyczyny. Użytkownicy Bonów Podarunkowych nabytych do dnia zakończenia programu będą mogli realizować je na dotychczasowych warunkach.
3. Nabywca Bonu Podarunkowego jak również Posiadacz Bonu Podarunkowego oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
4. Zakup Bonu Podarunkowego stanowi potwierdzenie, że Nabywca Bonu Podarunkowego jak również Posiadacz Bonu Podarunkowego akceptuje warunki zawarte w niniejszym regulaminie.
5. Wystawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności zmian przepisów prawa lub zmian technologicznych przy czym zmiany te nie mają wpływu na uprawnienia Posiadaczy Bonów Podarunkowych już wydanych.
6. Zmiany, o których mowa powyżej wchodzą w życie po upływie 7 (siedmiu) dni od dnia udostępnienia Regulaminu na stronie www.buty-bosa.pl oraz w Sklepach stacjonarnych w nowym brzmieniu.
7. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w Sklepie Stacjonarnym oraz w Sklepie internetowym na stronie www.buty-bosa.pl.
8. Bon Podarunkowy pozyskany z jakiegokolwiek nielegalnego źródła lub w nielegalny sposób są nieważne i nie uprawniają do zakupu Towaru.
9. Bon Podarunkowy w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym.
10. Użytkownik posiadający status konsumenta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a) uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Wydawcą;,
b) uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.
11. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny - obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.
12. W celu wszczęcia postępowania należy złożyć do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej odpowiedni wniosek – w zależności od rodzaju postępowania - wniosek o mediację. Nie jest wymagany szczególny formularz wniosku, z którego należy skorzystać. We wniosku powinno się szczegółowo opisać sprawę i zawrzeć wymagane elementy takie jak: dane obu stron, przedmiot sporu, żądania, a także dołączyć kserokopie pism zgromadzonych w sprawie. Dla ułatwienia, w sekretariacie każdego polubownego sądu konsumenckiego, a także na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej dostępne są formularze wniosku o mediację oraz wniosku o rozpoznanie sprawy przed polubownym sądem konsumenckim.
13. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
14. Użytkownik posiadający status konsumenta może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem a Wydawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. 


Załącznik 1 - Wzory Bonów Podarunkowych

Zaufane Opinie IdoSell
4.97 / 5.00 66 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-05-25
Szybko, sprawnie
2024-01-01
Szybko i sprawnie, towar zgodny z opisem. Polecam!!!
pixelpixelpixelpixelpixel